V našem slovníku najdete veškeré důležité pojmy týkající se přepravy. Získejte nyní důležité informace!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  V případě ADR se jedná o mezinárodní dohodu o silniční přepravě nebezpečného zboží.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Všeobecné rakouské zasilatelské podmínky)  Platnost AÖSp musí být dohodnuta. Mimo jiné upravují právní vztahy mezi Objednavatelem a Zasilatelem a rozsah ručení Zasilatele.

B

 • Burza nakládek

  V burze nakládek se obchoduje (většinou online) s náklady a přepravami mezi subjekty, nabízejícími nakládky, a subjekty, nabízejícími ložný prostor.

C

 • Code of Conduct

  „Code of Conduct“ neboli „Kodex chování“ je soubor žádoucích pravidel chování v různých situacích a souvislostech, k jejichž dodržování se společnosti většinou dobrovolně zavazují.
  Skupina WALTER GROUP vytvořila vlastní Code of Conduct, který slouží jako směrnice při rozhodování a obchodním jednání našim zaměstnancům a vedoucím pracovníkům.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT je náš online portál pro zákazníky, kde můžete jedním kliknutím myší pohodlně vybavovat zakázky. Další funkce: aktuální přehled zakázek a poskytování doplňkových užitečných informací: Demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL je pojem z oblasti zajištění nákladu. Jedná se o evropskou normu pro vyztužené nástavby vozidel. XL nástavby odpovídají této normě (vyztužené nástavby vozidel). Celá flotila návěsů společnosti LKW WALTER pro kombinovanou dopravu odpovídá standardu EN 12642 XL.

F

 • FTL

  FTL je anglická zkratka pro „Full Truck Load“ (kompletní kamionová nakládka).

G

 • GREEN transport

  „GREEN transport“ je značka LKW WALTER, pod kterou jsou shrnuty naše aktivity pro snížení emisí škodlivin během přepravy.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit (Pravidla spolupráce)
  Jsou základem pro budoucí spolupráci s našimi dopravními partnery.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) jsou standardizované mezinárodní obchodní doložky. Vytvořila a vydala je Mezinárodní obchodní komora (aktuálně: Incoterms 2010). Strany (prodávající, kupující) si mohou v rámci obchodní záležitosti sjednat doložku těchto Incoterms. Incoterms upravují důležité závazky prodávajícího a kupujícího, zejména přechod rizika a náklady za dodání mezi obchodními partnery.  Incoterms

 • ISO

  ISO = „International Organization for Standardization“

  Společnost LKW WALTER má od roku 1992 certifikát kvality ISO 9001 a od roku 2016 ekologický certifikát ISO 14001.  ISO-Certifikát (PDF)

K

 • Kombinovaná doprava

  Aby se přeprava rozvíjela natolik ekologicky a ekonomicky, jak je to jen možné, využívá se v kombinované dopravě optimální kombinace přepravců, železnice a lodí.

  • Železnice/loď pro hlavní trasu (ekologické dopravní řešení)
  • Kamiony pro počáteční a záverečnou fázi trasy (flexibilní vyzvednutí a doručení)

  Kombinovaná doprava

 • Kombinované zabezpečení nákladu

  Při kombinovaném zabezpečení nákladu se kombinuje zajištění nákladu tvarovým stykem spolu se zajištěním využívajícím přenášením síly. Náklad se např. naloží k čelní stěně a pomocí upínacích pásů se přenesením síly zformuje do bloku. V praxi je to velmi často využívaná metoda zajištění nákladu.
 • Kompletní nakládka

  V případě kompletní nakládky se jedná o úplné naložení kamionu, který je určen pro jednoho jediného příjemce. Mezinárodním pojmem pro kompletní nakládku je „FTL“ - Full Truck Load.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, přední burza kompletních nakládek v Evropě, je internetovou platformou společnosti LKW WALTER pro přepravní partnery.
  Podstatná výhoda portálu LOADS TODAY spočívá v tom, že dopravní partneři LKW WALTER najdou v LOADS TODAY pouze kompletní nakládky, které objednává a hradí LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL je anglická zkratka pro „Less than Truck Load“ (částečná nakládka).

M

 • Model obousměrného vytížení

  V modelu obousměrného vytížení jezdí naši dopravní partneři dlouhodobě mezi dvěma zeměmi v kolečku (např. Německo - Francie - Německo).
 • Muldový návěs na přepravu cívek

  Role plechu a oceli se také označují jako cívky. Pro bezpečnou nakládku těchto cívek (rolí, které mohou vážit několik tun) je nutný buď příslušný obal (konstrukce) nebo muldový návěs. Mulda je prohlubeň na podlaze návěsu, kterou lze zakrýt, v délce cca 5 až 8,5 m. Při zakrytí muldy je možné na tato vozidla nakládat i jakékoli jiné zboží.  Flotila návěsů společnosti LKW WALTER

N

 • Nákladní list CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR je úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě. Ustanovení CMR jsou při přeshraniční silniční nákladní přepravě povinni používat všechny smluvní státy.

O

 • Objednávky on-line

  Objednávání zakázek přes náš on-line zákaznický portál CONNECT. Viz také CONNECT.

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (osobní ochranné pracovní pomůcky)

  Trvalé používání osobních ochranných pomůcek předepisují následující příkazové značky: ochranná přilba (EN 397), ochranné brýle (EN 166/EN 166-3), chrániče sluchu (EN 352), oděv zakrývající tělo, reflexní vesta (EN 471), pracovní rukavice (EN 388) a ochranná pracovní obuv s ocelovou špičkou (EN 20345 S1)  Videoklip o osobních ochranných pracovních pomůckách

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  Společnost LKW WALTER propojila v roce 2005 oblast bezpečnosti/zdraví, životního prostředí a kvality. V roce 2008 byl zaveden Security Management. Od té doby jsou uvedená témata shrnuta pod pojmem SHEQ.  Management SHEQ

 • Short Sea Shipping (námořní doprava na krátké vzdálenosti)

  Short Sea Shipping je námořní nákladní přeprava v rámci jednoho kontinentu. Pro LKW WALTER je to jeden z možných přepravních způsobů v kombinované dopravě.
 • Silový styk

  Silový styk je druhem zajištění nakládky.

  Při zajištění nákladu přenášením síly se pomocí ukotvení nákladu zvýší tíhová, resp. třecí síla nákladu a tím se docílí lepšího zajištění nákladu.

  Toho lze dosáhnout např. stažením nákladu upínacími popruhy směrem dolů.

 • Součinitel tření µ (mü)

  Stojí-li náklad na ložné ploše, vzniká mezi nákladem a podlahou návěsu tření, které je vyjádřeno součinitelem tření. Tento součinitel tření slouží k výpočtu klouzavosti nákladu a potřebného počtu upínacích popruhů.
 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  Hodnocení SQAS je systém, vyvinutý CEFIC, „European Chemical Industry Council“ (Radou sdružení evropského chemického průmyslu).
  Hodnocení je nutno obnovit každé 3 roky a slouží jako jednotný nástroj pro posuzování kvality, bezpečnosti (ochrana osob a věcného majetku), ekologického chování a rovněž CSR opatření přepravních a logistických společností.
  Společnost LKW WALTER má již od roku 1995 toto SQAS hodnocení.

T

 • Trailer-Trucking

  Pod trailer-truckingem rozumíme realizaci přepravy v přípravné a závěrečné fázi kombinované dopravy, tzn. odvoz návěsů LKW WALTER z místa nakládky k terminálu/přístavu kombinované dopravy, resp. z terminálu/přístavu kombinované dopravy na místo vykládky.
 • Třídy EURO (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 nebo 6 označují různé třídy motoru kamionů s nízkým hlukem a obsahem škodlivin.
  Společnost LKW WALTER převážně využívá dopravních partnerů s ekologickým vozovým parkem od třídy EURO 4 a výše.
 • Tvarový styk

  Tvarový styk je druhem zajištění nákladu.

  Při zabezpečení tvarovým stykem (formováním do bloků) se náklad k ohraničení ložného prostoru naloží přímo a bez mezer (čelní stěna, boční stěna, klanice atd.).
  Naložení tvarovým stykem se v případě XL návěsů považuje za obzvláště efektivní metodu při zajištění nákladu.

U

 • Upínací pás

  Upínací pásy slouží k upevnění a zajištění nákladu.
  V zásadě se rozlišují upínací pásy s ráčnou s krátkou pákou (upínací síla cca 350 daN) a upínací pásy s ráčnou s dlouhou pákou (upínací síla cca 500 daN).

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (výměnná nástavba)

  Výměnné nástavby se používají zejména v kombinované železniční/silniční přepravě.
  Výměnné nástavby našeho vlastního vozového parku splňují zvýšené požadavky na zajištění nákladu (zkouška podle EN 12642 XL). V současné době využíváme více než 200 kusů takovýchto nástaveb.  Flotila návěsů společnosti LKW WALTER

X

 • XL návěs

  Oproti standardnímu návěsu má XL návěs konstrukční vlastnosti, které pozitivně zlepšují zajištění nákladu - např. zesílenou čelní stěnu, 4 zámky dveří, zesílenou plachtu, min. 32 bočních latí, pevnější nástavbu a zesílené boční plachty. Viz také EN 12642 XL.

  Náše vlastní flotila návěsů se skládá výhradně z XL návěsů.
^ - Top

Tato webová stránka používá Cookies, aby Vám mohla zajistit ty nejlepší uživatelské zkušenosti. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním Cookies. Další informace naleznete pod: Podmínky používání