Efektivní zajištění nákladu závisí na druhu přepravovaného zboží a začíná správným zabalením, vhodným pro daný způsob přepravy, naložením, srovnáním a zajištěním zboží. Pouze dobře zabalené a srovnané zboží lze řádně zajistit a bezpečně přepravovat.

Působení sil na náklad během přepravy

Při běžném jízdním provozu (k tomu patří i úplné zabrzdění, zrychlování, vyhýbací manévry a špatný stav vozovky) působí na náklad enormní síly.


Příklad: 0,5 G do strany znamená, že náklad s vlastní hmotnosti 10 t může tlačit na plachtu tíhou odpovídající hmotnosti až 5 t: 0,5 G = 50 % vlastní hmotnosti.

Působení sil na náklad při silniční dopravě Působení sil na náklad při silniční dopravě

Působení sil na náklad při silniční dopravě

Působení sil na náklad při kombinované dopravě

Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava

V důsledku posunování vagónů na nádražích a valivého a kolísavého pohybu na lodích působí na náklad vyšší síly než při nákladní přepravě po silnici.


To vyžaduje u přeprav v kombinované dopravě zvýšená opatření na zajištění nákladu:


 • Protože návěsy na vagonu jsou naloženy i proti směru jízdy, je nutno náklad zajistit i proti posunutí dozadu.
 • Dbejte na optimální rozložení hmotnosti na návěsu – předejděte přetížení v přední nebo zadní části.
 • Před každým předáním, resp. při každém převzetí návěsu na terminálu/v přístavu ještě jednou zkontrolujte správné zajištění nákladu (např. dostatečnou elastičnost upínacích popruhů).

Působení sil v kombinované dopravě – železnice

Působení sil v kombinované dopravě – železnice Působení sil v kombinované dopravě – železnice

Působení sil v kombinované dopravě – loď

Působení sil v kombinované dopravě – loď Působení sil v kombinované dopravě – loď

Způsoby zajištění nákladu

Zajištění nákladu tvarovým stykem

Při zabezpečení tvarovým stykem (formováním do bloků) se náklad k ohraničení ložného prostoru naloží přímo a bez mezer (čelní stěna, boční stěna, klanice atd.).
Naložení tvarovým stykem se v případě XL návěsů považuje za obzvláště efektivní metodu při zajištění nákladu.
Není-li to s ohledem na vlastnosti nákladu možné, lze zabezpečení tvarovým stykem dosáhnout pomocí upínacích pásů a jiných pomůcek. Tyto metody zabezpečení nákladu upínacími pásy jsou např. křížové upnutí nebo upnutí diagonálně přes roh, hlavová nebo postranní smyčka.

Zajištění nákladu přenášením síly

Při zajištění nákladu přenášením síly se pomocí ukotvení nákladu zvýší tíhová, resp. třecí síla nákladu a tím se docílí lepšího zajištění nákladu.
Zajištění nákladu přenášením síly: Při ukotvení popruhy s klesajícím úhlem ztrácí ukotvující sílu Zajištění nákladu přenášením síly: Při ukotvení popruhy s klesajícím úhlem ztrácí ukotvující sílu

Kombinované zajištění nákladu

Při kombinovaném zabezpečení nákladu se kombinuje zajištění nákladu tvarovým stykem spolu se zajištěním využívajícím přenášením síly. Náklad se např. naloží k čelní stěně a pomocí upínacích pásů se přenesením síly zformuje do bloku. V praxi je to velmi často využívaná metoda zajištění nákladu.
Zajištění pro kombinovanou dopravu – směrem vpřed, ke straně a vzad s použitím protiskluzových podložek Zajištění pro kombinovanou dopravu – směrem vpřed, ke straně a vzad s použitím protiskluzových podložek
U zde vyobrazených nákresů se jedná o ilustrační zobrazení. Podklady informativního charakteru s konkrétními příklady z praxe v souladu s EN 12195-1 ohledně možných způsobů zajištění nákladu u různorodých skupin produktů je obdržíte od Vaší kontaktní osoby.

Videoklip "Způsoby zajištění nákladu"

Způsoby zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Upínací pásy a pomůcky k zajištění nákladu

Dostatečný počet prostředků pro zabezpečení nákladu (upínací pásy, ochranné rohy, protiskluzové podložky) a jejich bezvadný stav jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění nákladu.
Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou Zařízení na měření napínací síly Zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy a zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy slouží v první řadě k vytvoření silového a tvarového zajištění nákladu na vozidle. Stažením se zvýší tíhová síla a dosáhne se lepšího zajištění nákladu. V principu rozlišujeme:

 • Ráčnu s krátkou pákou s upínací silou cca 350 daN (kg)
 • Ráčnu s dlouhou pákou s upínací silou cca 500 daN (kg)

Efektivní upínací síla závisí v zásadě na tom, jakou silou je upínací pás pomocí ráčny utažen. Proto lze efektivně dosaženou upínací sílu zjistit pouze pomocí zařízení na měření napínací síly.

Videoklip "Manipulace supínacími pásy"

Manipulace supínacími pásy play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomůcky: protiskluzové podložky a ochranné rohy

Protiskluzové podložky zvyšují součinitel tření. Tato vlastnost je však při zajištění nákladu výhodou pouze u určitých produktů. U jiných produktů může mít jejich použití dokonce kontraproduktivní účinek (např. zboží sklouzne na paletě, zesílí účinek překlopení).


Ochranné rohy chrání nejen náklad a upínací pás, ale jsou také efektivní pomůckou pro zajištění nákladu. Rovnoměrně rozdělují napínací sílu.

Vaše úkoly a Vaše odpovědnost

Každý náklad musí být uložen a zajištěn tak, aby se i při úplném zabrzdění, náhlých vyhýbacích manévrech nebo špatném stavu vozovky neposunul, nepřevrátil, horizontálně neposouval, resp. nemohl spadnout.


Pokud na základě vlastností zboží nelze jednoznačně určit způsob zajištění nákladu (např. obal, těžiště), vyžádejte si pokyny k dostatečnému zajištění nákladu od odesílatele.


Kromě toho jste povinni učinit následující opatření:

Zajištění pomocí upínacího pásu Zajištění pomocí upínacího pásu Zajištění nákladu pomocí upínacích pásů Zajištění nákladu pomocí upínacích pásů
 • Kontrola rozložení zátěže a zajištění nákladu před zahájením jízdy. Jste povinni provést kontrolu i tehdy, pokud vozidlo nakládal někdo jiný.
 • Pokud by se jednalo o zaplombovaný návěs, lze jej po dohodě s Vaší kontaktní osobou v LKW WALTER otevřít, pokud hrozí nebezpečí z prodlení.
 • Styl jízdy je nutno přizpůsobit nákladu.
 • Dbejte při zajištění nákladu na zvláštnosti v kombinované dopravě.
 • I během krátkých jízd uvnitř areálu závodu je nutné dbát na zajištění nákladu.
 • Dodržování "10 zlatých pravidel zajištění nákladu".

Videoklip "Zlatá pravidla při zajištění nákladu"

Zlatá pravidla při zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Manipulace supínacími pásy Manipulace s
upínacími pásy
Správné navlečenípásu do ráčny Správné navlečení
pásu do ráčny

Manipulace s prostředky pro zajištění nákladu

Dbejte laskavě na následující body:

 • Mějte s sebou v tahači vedle napevno namontovaných upínacích pásů na návěsech také nejméně pět dalších sad (volný upínací pás a ráčna) a dostatek ochranných rohů.
 • Volné, nepoužívané upínací pásy sviňte a uložte je ve Vašem tahači spolu s ostatními pomůckami k zajištění nákladu (např. ochranné rohy). Přebývající volné pomůcky na zajištění nákladu zavezte do jednoho z našich skladů určených k tomuto účelu.
 • Během nakládání zboží dbejte na to, aby personál nakládky nestavěl náklad na nepoužívané, napevno namontované upínací pásy, resp. ráčny. Zavěste je případně na, resp. přes boční latě.
 • Upínací pásy a ráčny se zřetelnými stopami opotřebení se již pro zajištění nákladu nesmí používat. Zlikvidujte je.
 • Ráčny nesmí tlačit do plachet. To může vést při kontrolách na železničním terminálu k vyloučení návěsu.
 • Při používání upínacích pásů dbejte na správné navlečení pásu do ráčny (viz obrázky). U nákladu s ostrými hranami používejte na ochranu upínacích pásů ochranné rohy.
^ - Top

Tato webová stránka používá Cookies, aby Vám mohla zajistit ty nejlepší uživatelské zkušenosti. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním Cookies. Další informace naleznete pod: Podmínky používání