Co jsou Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) jsou standardizované mezinárodní obchodní doložky. Vytvořila a vydala je Mezinárodní obchodní komora (aktuálně: Incoterms 2010). Strany (prodávající, kupující) si mohou v rámci obchodní záležitosti sjednat doložku těchto Incoterms. Incoterms upravují důležité závazky prodávajícího a kupujícího, zejména přechod rizika a náklady za dodání mezi obchodními partnery.

Co upravují Incoterms?

Sjednáním doložky o dodání se mezi smluvními partnery vyjasní zejména následující body:
Místo a okamžik přenesení rizika za možnou zkázu (resp. poškození, ztrátu, krádež atd.) zboží


Rozdělení nákladů na dodání


Povinnosti vývozního, resp. dovozního proclení

Jaké druhy Incoterms existují?

Níže najdete přehled:
Tyto údaje jsou zestručněné a nepodávají informace o plném rozsahu práv a povinností smluvních stran.

Vysvětlení Incoterms pro silniční přepravu

EXW (Ex Works) / Ze závodu (... sjednané místo dodání)

Prodávající nenese od místa závodu/skladu žádné náklady a žádné riziko. Prodávající nemusí zboží ani naložit na dopravní prostředek, který zboží vyzvedává, ani ho nemusí uvolnit pro vývoz (vývozní proclení), pokud by to bylo potřeba.
EXW (Ex Works) / Ze závodu

FCA (Free Carrier) / Vyplaceně dopravci (... sjednané místo dodání)

Kupující přejímá náklady a riziko od dopravce na místě odeslání. Prodávající se zavazuje k naložení na dopravní prostředek, který zboží vyzvedává, a v případě potřeby uvolnit zboží pro vývoz (vývozní proclení).
FCA (Free Carrier) / Vyplaceně dopravci

CPT (Carriage paid to) / Přeprava placena do (dohodnuto místo dodání) (... ujednané místo určení)

Prodávající musí uzavřít smlouvu o přepravě a nese náklady až k ujednanému místu určení. Prodávající má v případě potřeby povinnost zboží uvolnit pro vývoz (vývozní proclení). Rizika (ztráta, poškození) nese kupující od předání zboží prvnímu dopravci na místě odeslání. Celní odbavení pro dovoz však musí v případě potřeby převzít kupující.
CPT (Carriage paid to) / Přeprava placena do (dohodnuto místo dodání)

CIP - Carriage and Insurance paid to / Doprava a pojištění placeny do (... ujednané místo určení)

Prodejce musí uzavřít smlouvu o přepravě a nese náklady až k ujednanému místu určení. Prodávající má povinnost zboží uvolnit pro vývoz (vývozní proclení), pokud je nutno. Prodávající také uzavře pojistnou smlouvu na rizika nesená kupujícím (ztráta, poškození). Rizika (ztráta, poškození) nese kupující od předání zboží prvnímu dopravci na místě odeslání. Celní odbavení pro dovoz však musí v případě potřeby převzít kupující.
CIP - Carriage and Insurance paid to / Doprava a pojištění placeny do

DAT (Delivered at Terminal) / S dodáním na terminál (... dohodnutý terminál v ujednaném přístavu/místě určení)

Prodávající nese náklady a rizika dodávky až k dohodnutému terminálu/místu určení, včetně vykládky z příchozího dopravního prostředku. Celní odbavení pro dovoz však musí, pokud je nutno, převzít kupující.
DAT (Delivered at Terminal) / S dodáním na terminál

DAP (Delivered at Place) / S dodáním na místo (... ujednané místo určení)

Prodávající poskytne dodání zboží kupujícímu na dopravním prostředku, který přijede, připravené k vykládce na ujednaném místě určení v zemi dovozu a až do toho okamžiku a místa nese rizika. Celní odbavení pro dovoz a vykládku přebírá kupující.
DAP (Delivered at Place) / S dodáním na místo

DDP (Delivered Duty paid) / S dodáním clo placeno² (... ujednané místo určení)

Prodávající poskytne zboží uvolněné k dovozu (proclené) kupujícímu, na příchozím dopravním prostředku, připravené k vykládce na ujednaném místě určení v zemi dovozu a až do toho okamžiku a místa nese rizika. Prodejce má rovněž povinnost zaplatit veškeré poplatky a celní formality pro vývoz i dovoz. Vykládku přebírá kupující.
DDP (Delivered Duty paid) / S dodáním clo placeno²
² Pokud si však smluvní strany přejí, aby byly z povinností prodávajícího vyloučeny určité poplatky, které vzniknou při dovozu zboží (jako např. DPH), je nutno to vyjasnit příslušným výslovným dodatkem v kupní smlouvě (originální citace z Incoterms 2000), resp. je třeba použít DAP.

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat