V našem slovníku najdete veškeré důležité pojmy týkající se přepravy. Získejte nyní důležité informace!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  V případě ADR se jedná o mezinárodní dohodu o silniční přepravě nebezpečného zboží.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Všeobecné rakouské zasilatelské podmínky)  Platnost AÖSp musí být dohodnuta. Mimo jiné upravují právní vztahy mezi Objednavatelem a Zasilatelem a rozsah ručení Zasilatele.

B

 • BAG

  Německý spolkový úřad pro nákladní dopravu (www.bag.bund.de)
 • Balicí list

  Balicí list je seznam jednotek balení. Slouží k přesnému určení rozsahu a druhu zboží.
 • Bočnice

  Bočnice (= boční vnější stěna) je konstrukční vymezení ložné plochy. Slouží k jejímu ohraničení, aby zabránila spadnutí zboží.
 • Burza nakládek

  V burze nakládek se obchoduje (většinou online) s náklady a přepravami mezi subjekty, nabízejícími nakládky, a subjekty, nabízejícími ložný prostor.

C

 • Čelní stěna

  Čelní stěna je přední stěnou návěsu.
 • Celní uzávěr

  Celní uzávěr (celní plomba) může být celními úřady upevněna jak na ložném prostoru vozidla (= prostorový uzávěr), tak na přepravní jednotce (uzávěr přepravní jednotky nebo obalu) při přepravě celního zboží.
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM jsou jednotné zákonné předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční dopravě zboží a jsou uvedeny v dodatku B dohodz COTIF.  Viz také COTIF.

 • Code of Conduct

  „Code of Conduct“ neboli „Kodex chování“ je soubor žádoucích pravidel chování v různých situacích a souvislostech, k jejichž dodržování se společnosti většinou dobrovolně zavazují.
  Skupina WALTER GROUP vytvořila vlastní Code of Conduct, který slouží jako směrnice při rozhodování a obchodním jednání našim zaměstnancům a vedoucím pracovníkům.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT je náš online portál pro zákazníky, kde můžete jedním kliknutím myší pohodlně vybavovat zakázky. Další funkce: aktuální přehled zakázek a poskytování doplňkových užitečných informací.

  Demo


  Zákaznický portál CONNECT

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  Jedná se o dohodu o mezinárodní železniční přepravě. Týká se jak přeshraniční dopravy zboží, tak přepravy osob. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)
 • Cross-Lashing

  Metoda zajištění nákladu tvarovým stykem (formováním do bloků) pro zajištění příčných zrychlení (proti účinkům sil, které působí směrem do stran). Mimo jiné se používá v chemickém průmyslu.  Viz také Tvarový styk.

D

 • daN

  daN je zkratka pro dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (označení jednotky N) je v mezinárodním systému jednotek (SI) používaná měrová jednotka pro fyzikální veličinu síly. daN je jednotka, která se například při zajištění nákladu používá pro údaj o nosnosti nebo meze pevnosti lan nebo pásů. Odpovídá přibližně tíhové síle, která působí na hmotnost 1 kg. Lano s mezním zatížením 1 000 daN proto může nést asi 1.000 kg.

E

 • ECTA

  „European Chemical Transport Association“ je sdružení evropských pozemních dopravních společností s cílem zlepšit standardy v rámci efektivity dopravy, bezpečnosti, kvality, životního prostředí a sociálních aspektů v přepravě chemických produktů po Evropě. ECTA je přitom hlavním sdružením iniciativy „Responsible Care Initiative“ pro evropský sektor pozemní přepravy. (www.ecta.com)
 • EN 12195-1

  Celoevropsky závazné normy pro výpočet zajišťovacích sil při upevnění nákladu; platí pro vozidla od celkové hmotnosti 3,5 t.

  Normy k zajištění nákladu

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL je pojem z oblasti zajištění nákladu. Jedná se o evropskou normu pro vyztužené nástavby vozidel. XL nástavby odpovídají této normě (vyztužené nástavby vozidel). Celá flotila návěsů společnosti LKW WALTER pro kombinovanou dopravu odpovídá standardu EN 12642 XL.

F

 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

  FBL je přebírací, pojišťovací a zbožový dokument. Ten, kdo tento dokument fyzicky vlastní, je oprávněný disponovat se zbožím.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

  Jedná se o potvrzení přepravce o přijetí (vlastní přepravní dokument dopravce s charakterem prokazatelnosti).
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA je „Mezinárodní federace zasilatelských sdružení“, která byla založena 31. května 1926 ve Vídni. Má ve 150 zemích asi 40 000 členů (speditérů). FIATA má poradenský status v organizaci OSN a má ústřední kancelář v Curychu.
 • FTL

  FTL je anglická zkratka pro „Full Truck Load“ (kompletní kamionová nakládka).  Viz také Kompletní nakládka.

G

 • Global Compact

  Global Compact je celosvětově největší firemní iniciativa pro udržitelný rozvoj pod patronátem Spojených národů. Je výzvou firmám, aby své strategie a činnosti přizpůsobily univerzálním principům lidských práv, práci, životnímu prostředí a boje proti korupci a přijaly opatření k prosazování společenských cílů. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • GREEN transport

  „GREEN transport“ je značka LKW WALTER, pod kterou jsou shrnuty naše aktivity pro snížení emisí škodlivin během přepravy.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Pravidla spolupráce)

  Jsou základem pro budoucí spolupráci s našimi dopravními partnery.

H

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)

  Je manažerský systém zaměřený na preventivní opatření. Slouží k identifikaci, vyhodnocení a zvládnutí významných zdravotních rizik, které se vyskytují v průběhu přepravy potravin. Cílem je nabídnout co nejvyšší bezpečnost produktu a zaručit ochranu konečného spotřebitele.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) jsou standardizované mezinárodní obchodní doložky. Vytvořila a vydala je Mezinárodní obchodní komora (aktuálně: Incoterms 2010). Strany (prodávající, kupující) si mohou v rámci obchodní záležitosti sjednat doložku těchto Incoterms. Incoterms upravují důležité závazky prodávajícího a kupujícího, zejména přechod rizika a náklady za dodání mezi obchodními partnery.  Incoterms

 • Intermodální přepravy

 • IRU

  IRU = International Road Transport Union (Mezinárodní unie silniční dopravy)

  IRU se sídlem v Ženevě zastupuje všechny zájmy dopravního hospodářství silniční dopravy a je organizátor systému karnet TIR.
 • ISO

  ISO = „International Organization for Standardization“

  Společnost LKW WALTER má od roku 1992 certifikát kvality ISO 9001 a od roku 2016 ekologický certifikát ISO 14001.  ISO-Certifikát (PDF)

J

 • Joloda

  Ochranná známka. Odvozuje se od zakladatele firmy Johnstone George.
  JOLODA označuje systém překládky na návěsech, šetřící čas a náklady, který je obzvlášť vhodný pro dopravu papíreneského zboží.

K

 • Kabotáž

  Jako kabotáž se označuje poskytování přepravních služeb uvnitř státu zahraničním dopravcem.
 • Karnet ATA

  Karnet ATA vystavuje obchodní komora příslušného státu a lze jej označit jako mezinárodní záznamový doklad.
  Slouží k odbavení zboží, které je určeno k přechodnému dovozu/vývozu (např. pro výstavy, stavby v zahraničí, atd.)
 • Karnet TIR

  Karnet TIR je tranzitní dokument s velmi obšírným rozsahem platnosti. Platí za hranicemi EU na Východě, Blízkém a Středním východě. Organizátorem systému karnetu TIR je IRU, která v EU a dalších členských státech TIR přebírá ručení za odvody cla do max. 100 000,- €/karnet TIR. V některých členských státech TIR platí omezená částka záruky max. 60 000,- €/karnet TIR.
 • Klanice

  Klanice jsou postranní svislé upínací tyče a jsou součástí návěsu.
 • Kombinovaná doprava

  Aby se přeprava rozvíjela natolik ekologicky a ekonomicky, jak je to jen možné, využívá se v kombinované dopravě optimální kombinace přepravců, železnice a lodí.

  • Železnice/loď pro hlavní trasu (ekologické dopravní řešení)
  • Kamiony pro počáteční a záverečnou fázi trasy (flexibilní vyzvednutí a doručení)

  Kombinovaná doprava

 • Kombinované zabezpečení nákladu

  Při kombinovaném zabezpečení nákladu se kombinuje zajištění nákladu tvarovým stykem spolu se zajištěním využívajícím přenášením síly. Náklad se např. naloží k čelní stěně a pomocí upínacích pásů se přenesením síly zformuje do bloku. V praxi je to velmi často využívaná metoda zajištění nákladu.  Způsoby zajištění nákladu

 • Kompletní nakládka

  V případě kompletní nakládky se jedná o úplné naložení kamionu, který je určen pro jednoho jediného příjemce. Mezinárodním pojmem pro kompletní nakládku je „FTL“ - Full Truck Load.
 • Kontrolní bod (checkpoint)

  Jako kontrolní bod (checkpoint) označujeme pověřenou firmu, do které jsou zasílány kamiony předtím, než odjedou na místo nakládky nebo vykládky. Vyškolení pracovníci při této kontrole zkontrolují mimo jiné i technický stav vozidla, použitelnost potřebných nakládacích prostředků (například upínací pásy), osobní ochranné pomůcky řidiče a jeho znalosti v rámci příslušných požadavků na nakládce / vykládce, spojené s bezpečností provozu.

L

 • Lišta multilock na zajištění nákladu

  Lišta multilock je ocelová lišta na podlaze přívěsu (na levém a pravém rámu) s upevňovacími body v řadě pro upínací pásy.
 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, přední burza kompletních nakládek v Evropě, je internetovou platformou společnosti LKW WALTER pro dopravní partnery.
  Podstatná výhoda portálu LOADS TODAY spočívá v tom, že dopravní partneři LKW WALTER najdou v LOADS TODAY pouze kompletní nakládky, které objednává a hradí LKW WALTER.  Burza nakládek LOADS TODAY

 • LTL

  LTL je anglická zkratka pro „Less than Truck Load“ (částečná nakládka).

M

 • Materiál aramid

  Aramid je speciální materiál pro střešní plachty. Aramid je žlutý a nehořlavý.
 • Mega návěs

  Mega návěs je návěs s vnitřní výškou 3 m.
 • MiLog

  Zákon o minimální mzdě - německý zákon o regulaci všeobecně platné minimální mzdy. Určuje v Německu od 1.1.2015 zákonem plošně stanovenou minimální mzdu.
 • Model obousměrného vytížení

  V modelu obousměrného vytížení jezdí naši dopravní partneři dlouhodobě mezi dvěma zeměmi v kolečku (např. Německo - Francie - Německo).

N

 • Nakládací výška

  Boční nakládací výška: Výška, do které lze návěs nakládat z boku. Zadní nakládací výška: Výška, do které lze návěs nakládat zezadu.
 • Nákladní list CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR je úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě. Ustanovení CMR jsou při přeshraniční silniční nákladní přepravě povinni používat všechny smluvní státy.
 • Role plechu a oceli se také označují jako svitky. Pro bezpečnou nakládku těchto svitků (rolí, které mohou vážit několik tun) je nutný buď příslušný obal (konstrukce) nebo muldový návěs. Mulda je prohlubeň na podlaze návěsu, kterou lze zakrýt, v délce cca 5 až 8,5 m. Při zakrytí muldy je možné na tato vozidla nakládat i jakékoli jiné zboží.  Flotila návěsů společnosti LKW WALTER

 • Neskladnost

  Neskladnost znamená poměr objemu v m³ ke hmotnosti v tunách.
 • Neutralizace

  Při neutralizaci dokladů se zamezí sdělení informace o původu nebo určení zboží, místa nakládky a/nebo vykládky. Rozlišuje se přitom neutralizace hodnoty a názvu.

O

 • Objednávky on-line

  Objednávání zakázek přes náš on-line zákaznický portál CONNECT.  Viz také CONNECT.

 • Ochrana proti podjetí (z boku, zezadu)

  Ochrana proti podjetí je bezpečnostním prvkem na návěsech a kamionech, aby se ostatní účastníci silniční dopravy nemohli při nehodě dostat pod vozidlo.
 • Ochranné rohy

  Prostředky pro zajištění nákladu v různých provedeních (plast, karton...), které chrání zboží a popruhy před poškozením.

P

 • Paperliner

  Paperliner je speciální návěs pro náklady papírového zboží s automatickým nakládacím a vykládacím systémem (lišty Joloda, kolejnice Joloda)
 • Povolení CEMT

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Evropská konference ministrů dopravy)

  Počet a přidělení povolení CEMT podle států se určuje každý rok na základě rezoluce Evropské konference ministrů dopravy (Mezinárodní dopravní fórum ITF). Toto povolení opravňuje k provádění obchodní silniční přepravy mezi asi 45 členskými státy.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (osobní ochranné pracovní pomůcky)

  Trvalé používání osobních ochranných pomůcek předepisují následující příkazové značky: ochranná přilba (EN 397), ochranné brýle (EN 166/EN 166-3), chrániče sluchu (EN 352), oděv zakrývající tělo, reflexní vesta (EN 471), pracovní rukavice (EN 388) a ochranná pracovní obuv s ocelovou špičkou (EN 20345 S1)  Videoklip o osobních ochranných pracovních pomůckách

 • Přepravní pojištění

  Přepravní pojištění je pojištění zboží. Pojištění začíná naložením zboží na dohodnutém místě převzetí a končí jeho vykládkou. Pokrývá škody, které jdou nad rámec ručení řidiče podle CMR. Uzavření zvláštního přerpavního pojištění je provedeno z pověření a na náklady objednatele. Zákoným podkladem jsou „Všeobecné rakouské pojišťovací podmínky pro přepravu“ (AÖTB1988).
 • Připojení EDI

  EDI je zkratka pro Electronic Data Interchange = elektronická výměna dat  Electronic Data Interchange (EDI)

 • Protismykové podložky

  Prostředky na zajištění nákladu, které slouží jako podložky pro zvýšení hodnoty tření. Skádají se z protiskluzových materiálů, jako například pryžový granulát, vláknový materiál nebo potahovaný karton.

R

 • Ráčna s dlouhou pákou

  Ráčna s dlouho pákou, zvaná také jako tažná ráčna slouží jako upínací prvek při zajištění nákladu upínacími pásy. Od dubna 2004 musí ráčna s dlouhou pákou podle EN 12195 vydržet rázovou sílu od 375 do 500 daN.  Viz také Ráčna s krátkou pákou.

 • Ráčna s krátkou pákou

  Ráčna s krátkou pákou, zvaná také tlaková ráčna, slouží jako upínací prvek při zajištění nákladu upínacími pásy. Od dubna 2004 musí ráčna s krátkou pákou podle EN 12195 vydržet rázovou sílu od 250 do 350 daN.  Viz také Ráčna s dlouhou pákou.

 • Respact

  respACT je rakouská podnikatelská platforma pro Corporate Social Responsibility (CSR) – společenskou odpovědnost firem a udržitelný rozvoj. Jako iniciátor podporuje respACT své členy aktuálními novinkami a informacemi k udržitelnému hospodaření, pravidelnými příležitostmi profesního propojení a nabídkami na rozvoj kompetencí. „Responsible actions“ se zaměřují na společenskou, ekologickou a podnikatelskou modernizaci v oblasti: vedení a utváření trhu, zaměstnanců / zaměstnankyň, životní prostředí a společnost. (www.respact.at)
 • Responsible Care

  Celosvětová dobrovolnická iniciativa chemického průmyslu ke zlepšení zdravotní, bezpečnostní a ekologické situace skrz přísnou sebekontrolu.

  Certifikáty

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  Společnost LKW WALTER propojila v roce 2005 oblast bezpečnosti/zdraví, životního prostředí a kvality. V roce 2008 byl zaveden Security Management. Od té doby jsou uvedená témata shrnuta pod pojmem SHEQ.  Management SHEQ

 • Short Sea Shipping (námořní doprava na krátké vzdálenosti)

  Short Sea Shipping je námořní nákladní přeprava v rámci jednoho kontinentu. Pro LKW WALTER je to jeden z možných přepravních způsobů v kombinované dopravě.  Viz také Kombinovaná doprava.

 • Silový styk

  Silový styk je druhem zajištění nakládky.

  Při zajištění nákladu přenášením síly se pomocí ukotvení nákladu zvýší tíhová, resp. třecí síla nákladu a tím se docílí lepšího zajištění nákladu.

  Toho lze dosáhnout např. stažením nákladu upínacími popruhy směrem dolů.  Způsoby zajištění nákladu

 • Sítotisková podlaha

  Sítotisková podlaha je dnes běžnou povrchovou úpravou dřevěné podlahy (desek) návěsu.
 • Součinitel tření µ (mü)

  Stojí-li náklad na ložné ploše, vzniká mezi nákladem a podlahou návěsu tření, které je vyjádřeno součinitelem tření. Tento součinitel tření slouží k výpočtu klouzavosti nákladu a potřebného počtu upínacích popruhů.
 • Společná havárie (general average)

  Výraz pro výjimečné události, popřípadě incidenty v říční a námořní dopravě.
  Výkony spojené se společnou havárií jsou výdaje na záchranu lodě a nákladu při společném nebezpečí, za které rovným dílem ručí vlastník lodě a nákladu / zboží.
 • Spring-Lashing

  Metoda zabezpečení nákladu tvarovým stykem k zabránění silovému působení ve směru, resp. proti směru jízdy. Používá se mimo jiné i v chemickém průmyslu.  Viz také Tvarový styk.

 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  Hodnocení SQAS je systém, vyvinutý CEFIC, „European Chemical Industry Council“ (Radou sdružení evropského chemického průmyslu).
  Hodnocení je nutno obnovit každé 3 roky a slouží jako jednotný nástroj pro posuzování kvality, bezpečnosti (ochrana osob a věcného majetku), ekologického chování a rovněž CSR opatření přepravních a logistických společností.
  Společnost LKW WALTER má již od roku 1995 toto SQAS hodnocení.

T

 • T1, T2, T-

  T1, T2 und T- jsou tranzitní celní dokumenty na prokázání celního zboží mezi 27 členskými státy EU, Norskem, Islandem, Švýcarskem, Tureckem a Srbskem.
 • Tachograf

  Tachograf je elektronický přístroj, který zaznamenává dobu jízdy a dobu odpočinku.
 • Tautliner

  Tautliner je nástavba vozidla s plachtou bez bočnic.
 • Terminál (železnice/trajekt)

  Terminál v kombinované dopravě (silnice-železnice/loď) je zařízení určené k překládce nakládacích jednotek (návěs, kontejner) na železničních stanicích a v přístavech.
 • Třídy EURO (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 nebo 6 označují různé třídy motoru kamionů s nízkým hlukem a obsahem škodlivin.
  Společnost LKW WALTER převážně využívá dopravních partnerů s ekologickým vozovým parkem od třídy EURO 5 a výše.
 • Trucking návěsů

  Pod truckingem návěsů rozumíme realizaci přepravy v přípravné a závěrečné fázi kombinované dopravy, tzn. odvoz návěsů LKW WALTER z nakládky k terminálu/přístavu kombinované dopravy, resp. z terminálu/přístavu kombinované dopravy na vykládku.  Viz také Kombinovaná doprava.

 • Tvarový styk

  Tvarový styk je druhem zajištění nákladu.

  Při zabezpečení tvarovým stykem (formováním do bloků) se náklad k ohraničení ložného prostoru naloží přímo a bez mezer (čelní stěna, boční stěna, klanice atd.).
  Naložení tvarovým stykem se v případě XL návěsů považuje za obzvláště efektivní metodu při zajištění nákladu.  Způsoby zajištění nákladu

U

 • Ukotvení bočnímí smyčkami

  Nazývá se také upevňování, resp. uvazování bočními smyčkami. Metoda zabezpečení nákladu tvarovým stykem proti příčnému zrychlení (proti silovým účinkům, které působí do boků). Mimo jiné se používá v ocelářském průmyslu.  Viz také Tvarový styk.

 • Upínací pás

  Upínací pásy slouží k upevnění a zajištění nákladu.
  V zásadě se rozlišují upínací pásy s ráčnou s krátkou pákou (upínací síla cca 350 daN) a upínací pásy s ráčnou s dlouhou pákou (upínací síla cca 500 daN).

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (výměnná nástavba)

  Výměnné nástavby se používají zejména v kombinované železniční/silniční přepravě.
  Výměnné nástavby našeho vlastního vozového parku splňují zvýšené požadavky na zajištění nákladu (zkouška podle EN 12642 XL). V současné době využíváme více než 200 kusů takovýchto nástaveb.  Flotila návěsů společnosti LKW WALTER

X

 • XL návěs

  Oproti standardnímu návěsu má XL návěs konstrukční vlastnosti, které pozitivně zlepšují zajištění nákladu - např. zesílenou čelní stěnu, 4 zámky dveří, zesílenou plachtu, min. 32 bočních latí, pevnější nástavbu a zesílené boční plachty.

  Náše vlastní flotila návěsů se skládá výhradně z XL návěsů.  Viz také EN 12642 XL.

Z

 • Zabezpečovací lišty

  Zabezpečovací lišty patří mezi prostředky sloužící k zajištění nákladu. Nazývají se také rozpěrné tyče nebo uzávěry. Slouží k zajištění nákladu tvarovým stykem, které zabraňuje posunutí nákladu směrem dopředu nebo dozadu.
 • Zástrčné klanice

  V tomto případě se jedná o sloupky v návěsu, které jsou ukotvené k podlaze vozidla. Zástrčné klanice slouží pro zajištění nákladu a lze jimi zajistit zboží.
^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat